WWC 2018

Habarlaşmak

Türkmenistanyň Agyr atletika Federasiýasy

Türkmenistanyň Agyr atletika Federasiýasy 2018-nji ýylyň 1-10-njy Noýabry aralygynda Aşgabat şäherinde Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatyny geçirer. Türkmenistanyň Agyr atletika Federasiýasy Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatyna degişli ähli meselelerde sizi goldar.

 • Salgymyz:

  10 ýyl Abadançylyk köç., jaý 108. Aşgabat, Türkmenistan. 744000

 • Tel:

  +993 12 481811

  +993 12 481822

 • E-mail:

  wwc.ashgabat2018@gmail.com

Habarlaşmak üçin

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz. Iň ýakyn wagtda jogaplanar.

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x